תקנון - KFT

תקנון האתר

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ,
להלן תקנון אתר kft.co.il
אשר בבעלות חב’ קיי אף טי מטבחי חוץ בע"מ.
ח.פ. 516731098(להלן “החברה”),
אשר משמש להמחשה מקסימלית של המוצרים בבעלותנו ולרכישתם באופן מקוון.

1.1 אתר האינטרנט kft (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים באמצעות רשת האינטרנט.
1.2 בעל האתר ומפעילו הוא kft מרחוב שיר השירים 20, ברכיה. (להלן: “בית העסק/ בעל האתר”).
1.3 התנאים וההגבלות שבתקנון משלבים את מדיניות הפרטיות שלנו וקובעים את הבסיס עליו תוכל לבקר באתר ולהשתמש בו. אנא קרא אותם בעיון שכן הם מכילים מידע חשוב.
1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
1.6 אם ברצונך לשאול אותנו משהו לגבי התנאים וההגבלות האלה או שיש לך הערות לגבי האתר שלנו ניתן לשלוח דוא”ל לכתובת [email protected] .
1.7 השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
1.8 שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.
2. קניה ואספקה
2.1 קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף.
2.2 אספקת המוצרים תתבצע בתוך 14 ימי עסקים (או אם סוכם אחרת אם הלקוח), תמורת דמי משלוח. למעט מצב של עיכוב באספקה מסיבות שאינן בשליטת החברה.
2.3 .הקנייה באמצעות החנות תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. משתמש המבצע הזמנה בחנות מצהיר כי קרא והבין את התקנון וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות החנות הקבועות בתקנון זה, ככל שתהיינה.
2.4 מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על משתמש באינטרנט תותנה בתנאים שלהלן במצטבר
1.2.4;המוצר קיים במלאי
2.2.4;בבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף
3.2.4;קיים אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיס האשראי;
2.5 יובהר כי המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצד המשתמש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החנות. למען הסר ספק יובהר כי הנהלת החנות תהיה רשאית להוסיף או לגרוע מהתנאים שלעיל מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2.6 לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה הנהלת החנות רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה.

2.7 הזמנות שגויות באחריות המשתמש בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים. הנהלת החנות איננה אחראית לאימות פרטי המשתמש ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. המשתמש מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

3. אחריות
3.1 לכל המוצרים הנרכשים באתר אחריות במידה ונעשה שימוש ראוי בהם. אין אחריות במקרים של שימוש לא ראוי, נזקי טבע או כל גורם שאינו קשור באופן ישיר לחברה. במידה ומצא הלקוח פגם במוצר שקיבל, או תוך כדי שימוש בו, יפנה מיידית לשירות הלקוחות לקבלת מענה מהיר ויעיל, עד כמה שניתן.
3.2 החנות ו/או מנהליה לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש בשל איחור באספקה ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.
3.3 המשתמש מאשר כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את השירות בחנות.. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות ו/או מנהליה בגין תכונות השירות, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
3.4 הנהלת החנות אינה מתחייבת כי שימוש באתר ו/או בחנות לא יופרע ו/או כי הגלישה בחנות ו/או באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי- /ו החנות למחשבי מורשית או למשתמש ייגרמו שלא נזקים, קלקולים, תקלות – בחומרה תקלות לרבות , בתוכנה או .לחנות התקשורת בקווי.
3.5 החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ו/או בחנות אשר המובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link)החנות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.
3.6 .מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ולא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מעיכובים ו/או כשלים באספקת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם למשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות החנות.
3.7 המשתמש מאשר כי ידוע לו כי החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות אלא אם בחר המשתמש באופציה של הרכבה למוצר בעת ההזמנה בחנות.
4. הרכבה והתקנה
האחריות להרכבת / התקנת המוצר כראוי חלה על הקונה בלבד.
5. ביטול עסקה
5.1 צרכן רשאי לבטל הזמנה ובלבד שביטול הסכם לרכישת הטובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם. ביטול ההזמנה יעשה בכתב. לחברה, למייל (מומלץ לוודא קבלתו), לא יאוחר מ – 14 יום, בכפוף לכך שהמוצר הוחזר, ושלא נעשה בו שימוש.
5.2 המשתמש יהיה רשאי להחזיר מוצר שנרכש בחנות בתוך 14 ימים מיום קבלתו, ובלבד שהמוצר לא נפתח מאריזתו המקורית ולא בוצע בו כל שימוש
5.3לא תתאפשר החזרת מוצר שיוצרו במיוחד עבור המשתמש על פי מידות ודרישות מיוחדות.
5.4 החזרת המוצר למחסני החברה בלבד, במושב ברכיה, משק 20 (ליד אשקלון).

6. אספקת מוצרים.
6.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחר המשתמש במהלך ביצוע ההזמנה .
6.2 זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג וימי מנוחה אחרים
6.3 הנהלת החנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
6.4 ידוע למשתמש כי לא יסופקו מוצרים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית
6.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף. באחריות המשתמש לברר את עלות ההובלה החריגה טרם הזמנתה. "הובלה חריגה" – הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית.
6.6 ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם עם המשתמש ישירות את מועד הגעתה. המשתמש או אדם מבוגר אחר מטעמו יהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח. יודגש כי במקרה של אספקת המוצרים באמצעות חברת שליחויות, החנות לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים למשתמש. המשתמש מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות בעניין זה וכל טענה שתהיה לו בעניין זה תופנה אך ורק כלפי חברת השליחויות.
6.7 מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח. עלות זו תתווסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד, מלבד במבצעים מיוחדים בהם יצוין מפורשות כי מחיר המוצר כולל את מחיר המשלוח. במקרה של מכירה בתשלומים, תהיה החנות רשאית לגבות את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

7. אופן החזרת התמורה

7.1 החזרת התמורה, כאמור בתקנה 5, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

7.2 על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 5 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

8 דמי ביטול-
8.1 ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

8.2 נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
5 המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון, הבין אותו ואת תנאיו, ומסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור

9. שירות לקוחות.
בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר
רצוי לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 052-4110266
ניתן גם לפנות למייל: [email protected]
או בדואר רגיל לכתובת: רח' שיר השירים 20, ברכיה.

10 תנאים נוספים-
10.1 אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם נתנה החברה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

10.2 החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
10.3 החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל-פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
10.4 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ומרכז ההזמנות הטלפוני יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10.5 מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית-המשפט המוסמך באשקלון, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
10.6 המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

11. פרטיות – אבטחה באתר SSL
התשלום באשראי מאובטח לפי כל כללי הSSL. למעט מקרים הנובעים מכח עליון, בהם לחברה אין שליטה, ומכאן לחברה אין אחריות לכל נזק שייגרם אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12. ט.ל.ח
התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, בניסיון מקסימלי לדייק. אי-לכך עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.
החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.
במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את העסקה, כמפורט להלן בתקנון זה.

לאחר שסיימתם לקרוא את התקנון זה הזמן להתחיל לבלות באתר.
צוות KFT מטבחי חוץ מאחלים לכם קניה נעימה.

התחילו שיחה
דברו איתנו
שלום! כיצד נוכל לעזור לכם?
דילוג לתוכן